Uztaro 105 (2018)

Eskola-adineko neska-mutilen portaera agresiboaren azterketa psikobiologikoa

Laburpena:

Portaera agresiboan eragiten duten faktoreak ugariak dira: ingurunekoak, genetikoak, fisiologikoak eta sozialak. Ikerketa honen helburua da aztertzea nola eragiten duten zenbait aldagai psikologiko eta biologikok eskola-adineko neskamutilen jokabide agresiboan, kontuan hartuz sexuen arteko ezberdintasuna. Horretarako, luzera erdiko bi fasedun ikerketa egin zen. Bi faseetan neska-mutilen portaera oldarkorra neurtu eta listu-laginak bildu ziren hormona-mailak aztertzeko. Horrez gain, zenbait aldagai psikologiko analizatu ziren. Emaitzek erakutsi zutenez, aldagai psikologiko (enpatia eta tenperamentua) eta biologikoen (testosterona eta kortisola) elkarreraginak neska-mutilen jokabide agresiboa azaldu zuen, baina elkarreragina desberdina izan zen bi faseetan. Hau da, faktore psikologiko eta biologikoen eragina jokabide agresiboan desberdina izan zen adinaren arabera. Emaitza hauek agerian jartzen dute aldagai psikologiko eta biologikoen arteko elkarreragina ikertzearen garrantzia portaera agresiboa azaltzeko.

Gako-hitzak: Agresioa -- Hormonak -- Enpatia -- Tenperamentua -- Eskola-adina

[Title]

Psychobiological analysis of aggressive behavior in school-age children

[Abstract]

The factors that influence aggressive behavior are abundant: environmental, genetic, physiological and social. The aim of this research was to analyze how psychological and biological variables affect the aggressive behavior among school-aged children taking into account the sexual differences. In both phases the aggressive behavior was measured and saliva samples were collected to measure hormone levels. In addition, information about psychological variables was collected. The results show the interaction between psychological (empathy and temperament) and biological variables (testosterone and cortisol) explains the aggressive behavior of children, but this was different in both phases. Our results highlight the importance of considering the interaction of biological and psychosocial variables when investigating aggressive behavior.

Key words: Aggression -- Hormones -- Empathy -- Temperament -- School-age