Uztaro 119 (2021)

Mondragon Unibertsitateko HUHEZIko ikasle hasiberrien hizkuntza-hautuak eta arrazoiak

Laburpena:

Ikerketa honetan aztertu ditugu unibertsitatean hasi berri diren ikasleen hizkuntzahautuak eta horien arrazoiak. Horretarako, Mondragon Unibertsitateko HUHEZIko lehenengo mailako Hezkuntzako Graduetako ikasleak hiru hizkuntza-profil ezberdinetan sailkatu ditugu eta profil horietako ikasleekin eztabaida-taldeak egin ditugu hizkuntzen inguruan dituzten pertzepzio eta usteak jasotzeko. Emaitzek erakusten dute aztertutako hiru hizkuntza-tipologietako ikasleek euskararen gaitasunarekiko autopertzepzio positiboa dutela, nahiz eta hizkuntza-hautuetan ezberdintasunak dauden hiruretan. Euskal elebidunak dira euskaraz gaztelaniaz baino erosoago sentitzen diren bakarrak eta bizi diren gune soziolinguistikoak eta gertuko sarearen nolakotasunak baldintzatzen dute neurri handian egiten duten hizkuntza-hautua. Euskal elebidunentzat hizkuntzak balio identitarioa duen bezala, gainerako ikasleentzat balio instrumentala du eta kasu gehienetan eskolako hizkuntzatzat daukate.

Gako-hitzak: Hizkuntza-hautua -- Hiztun-tipologiak -- Hizkuntza-gaitasuna -- Hizkuntza-ingurunea

[Title]

Language choices of first year student-teachers and their reasons at Mondragon University

[Abstract]

This study analysed the language choices of first-year student-teachers in the Faculty of Humanities and Education at Mondragon University and the reasons behind them. To this end, students-teachers were classified into three language profiles and focus groups were held with each profiles to reflect on their perceptions and beliefs about languages. The results showed that the student-teachers of the three language profiles examined have, a positive selfperception of their competence in Basque, although there are differences in language choices among them. Basque dominant are the only ones who feel more comfortable in Basque than in Spanish, and both the sociolinguistic areas in which they live and their social networks largely conditioned their language choices. For Basque dominant bilinguals the language has an identity value, but for the rest of the student-teachers, it has merely an instrumental value, and in most cases, they relate it only to school.

Key words: Language choice -- Speaker typologies -- Language ability -- Language environment