Uztaro 28 (1999)

Genero-identitatea testuinguruan: ikerketa enpirikoa

Egilea(k):
Garbiñe Ortiz Anzola, Jose Valencia Garate
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
99-111
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Genero-identitatearen arloko ohiko ildoak ezaugarri femenino-espresiboekiko eta/ala maskulino-instrumentalekiko subjektuaren loturaren araberako sailkapenetik eratorritako ezberdintasun orokorrak aztertu ohi ditu. Ikerkuntza berriagoak, aldiz, egoera batetik besterako aldakortasunean jarri du arreta. Azken bide honi jarraituz, genero-identitatearen eta testuinguruaren arteko harremanari buruzko ikerketa aurkezten dugu. 2 (testuingurua: lana-bikotea) x 2 (generokidetza: emakumezkoa-gizonezkoa) x 2 (baldintza: erreala-ideala) motako diseinu faktorial mistoa erabili zen, non azken aldagaia errepikapen-neurrikoa den. Testuinguru eta baldintza bakoitzean jendearen portaera (emakumezkoarena zein gizonezkoarena) deskribatzeko eskatu zitzaien ikerketaren subjektuei, Bem Sex Role Inventory galdesortaren ezaugarrien bidez. Alde batetik, eginiko faktore-analisietan, instrumentalitate eta espresibitate-dimentsioak agertzen dira argi bereizita. Beste alde batetik, genero, testuinguru eta baldintza aldagaien arteko interakzio efektua aurkitu zen; gizonezkoek lanean instrumentalitate puntuazio altuak eta bikote-testuinguruan baxuak azaltzen zituzten baldintza errealean, kontrakoa azaltzen zelarik emakumezkoen artean. Baldintza idealean, berriz, emakumezkoek joera aldatu eta sexuen arteko patroi antzekoagoa azaltzen zen. Bukatzeko, aurkitutako emaitzen araberako hausnarketa teorikoak zein praktikoak azaltzen dira.

 

Traditionally, research on gender identity has been involved in general differences derived from the subject classification related to the femenine-expressive and/or masculineinstrumental attributes. However, the study of the variability of these attributes across situations has not been largely analised. The aim of the present study was to evaluate the relationship between gender identity and context. A 2 (context: work-couple) x 2 (gender: femalemale) x 2 (condition: real-ideal) mixed factorial design was applied, treating condition as a repeated measure variable. Subjects of this investigation described people’s behaviour in each of the contexts and conditions, in the base of characteristics from the Bem Sex Role Inventory. In the factorial analyses, we have found instrumentality and expressivenes dimensions clearly differenced. On the other hand, it was found an interaction effect between gender, context, and condition variables. While men showed high instrumental scores in the work condition and low scores in the couple condition in the real condition, the opposite case was observed in the women group. In the ideal condition, women changed this tendency, appearing a similar pattern between the sexes. Finally, theoretical and practical reflections in relation to these results are proposed.