Uztaro 29 (1999)

Bila-ren erabil-eremua

Egilea(k):
Mitxel Kaltzakorta Mentxaka
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
51-59
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Egileak erakutsi gura du lan honetan zelan erabil daitekeen bila posposiziotzakoa izen propioren bat duela lagun. Modu bitan erabil daiteke, zelako deklinabide atzizkiak hartzen duen izen propioak. Erabilera batean, izen propioa deklinatzen da jabego genitibo kasuan (-en), eta berton izen propioa balia daiteke halakotzat (mugagabean: MitxelenaREN bila) ez eze, baita izen komuntzat ere, azken hau deklina daitekeelarik mugatu pluralean (MitxelenEN bila) eta mugagabean (MitxelenaREN bila) Beste erabileran, izen propioa deklina daiteke absolutibo kasuan (-Ø), mugagabean (Mitxelena_ bila).

 

The aim of this paper is to show the item bila can be used, considering that is a postposition, with a proper noun. When the item bila follows a proper noun, the noun can be declined in two different cases: possessive genitive and absolutive. Declined as a possessive genitive (-en), it can function as a proper noun, indefinite (MitxelenaREN bila), and it can function as a common noun as well, and in this case, it can be declined as definite plural (MitxelenEN bila) and as indefinite (MitxelenaREN bila). On the other hand, when it is declined in the absolutive case (-Ø), the proper noun, as such, appears indefinite (Mitxelena_ bila).