Uztaro 82 (2012)

Euskarazko kultur industrien lokalizazioa berrikuntza sozialaren ikuspegitik. Margin Ugalde Kultur Parkearen kasua

Laburpena:

    Lan honetan Martin Ugalde Kultur Parkea aztertu da lurraldea, berri-kuntza eta kultura elkarloturik aztertzen dituzten teoria ekonomikoen argitan.  Lurralde-garapenari buruzko teoriak eta berrikuntza sozialaren kontzeptua dira Parkearen errealitatera hurbiltzeko baliatu diren marko teorikoak. Teoria horiek kultur industrien esparruan aplikatu nahi izan dira, kontuan hartuz Parkeak kultur industrien lokalizazio-estrategien artean ezaugarri bereizgarri bat baduela: hizkuntza gutxitu batean diharduten (eta eragin nahi duten) erakunde kulturalen bilgune izatea, alegia. Parkeko eragileekin burututako landa-lanaren emaitzak aztertuta, Parkea berrikuntza sozialaren adibide argia izateaz gainera, lurralde-garapenerako esparru estrategikotzat jotzeko behar beste elementu badituela ondorioztatu da.      
    GAKO-HITZAK: Berrikuntza soziala · Hizkuntza gutxituak · Lurralde-garapena · Kultur industriak.

Location of Basque cultural industries from the social innovation standpoint. The case of the Martin Ugalde Cultural Park

    The aim of this work is to analyse the case of the Martin Ugalde Cultural Park from the standpoint provided by different economic theories, in which territory, innovation and culture are jointly analysed: the theories regarding Regional Development and the concept of Social Innovation. An attempt has been made to apply these theories to the field of cultural industries, taking into account the fact that the Park has a distinguishing feature within the location strategies attached to cultural industries: the fact of its being the centre for those cultural organisations which work in a minority language and wish to have a bearing on it. By analysing the field work carried out with agents from the Park, the conclusion has been drawn that, in addition to being a clear example of social innovation, it has sufficient elements at its disposal to be considered strategic in terms of its regional development perspective.

    KEY WORDS: Social innovation · Minority languages · Regional development · Cultural industries.